6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101

6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tarihe Yolculuk Sayfa 100, 101 ,102, 103 Tarihe Yolculuk Soruları ve Cevapları

Biz ve Değerlerimiz Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (6. Sınıf Sosyal Bilgiler)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

 • Cevap

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve…..…ÇİNLİLER... …..arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.
2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ..KUT…..denir.
3 ...KAVİMLER GÖÇÜ...sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
4 …GÖÇ….ve…...TÜREYİŞ….Uygurlara ait destanlardır.
5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan… HZ OSMAN...Dönemi’nde çoğaltılmıştır.
6..AHİ TEŞKİLATI…Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.
7. Orhun Abideleri..GÖKTÜRK...Devleti zamanında yazılmıştır.
8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara..MUHACİR…, Medine’de onları karşılayıp misafir eden Müslümanlara ise….ENSAR.……denir.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

 • Cevap

9. Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı (Yusuf Has Hacip)
10. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu (Karluklar)
11. Mekkeli müşriklerin Medineli Müslümanları hukuken tanımaları (Hudeybiye Antlaşması)
12. Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecine girmesine neden olan olay (Kösedağ Savaşı)
13. UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadolu’daki ilk külliye (Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası)
14. Avrupalıların kâğıt, pusula, matbaa ve barutu öğrenmesine sebep olan gelişme ( Haçlı Seferleri)

a) Haçlı Seferleri
b) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
c) Yusuf Has Hacip
ç) Kösedağ Savaşı
d) Kavimler Göçü
e) Karluklar
f) Hudeybiye Antlaşması

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.

Cevap:

Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,

Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)

Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler

Salgın hastalıklar

Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi. (Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

Atı evcilleştirmeyi başaran Türkler Orta Asya’nın de­ğişik yerlerine gitmişlerdir

16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.

 • Cevap: İpek yolu üzerindeki kervansaraylar, ticaret kervanlarının uğrak ve dinlenme yerleridir. Tüccarlar bu kervansaraylarda kendilerinin ve hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılar ve dinlenirlerdi. İpek Yolu üzerinde sürekli hareket halinde olan tüccarlar ticari ürünlerinin yanı sıra bilgi, görgü ve kültürlerini de taşıyorlardı. Bu yolculuklar sayesinde çeşitli milletlerin örf, adet ve kültürel zenginlikleri kıtalar arası mesafelere ulaşabilmiştir.

17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir mal gibi alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumda yaşanan değişiklikleri yazınız.

 • Cevap: Kabilecilikten evrensel değerlere ve tüm ümmetin kardeşliğine uzanan bir değişim olmuştur. Kız çocuklarına hak ettikleri değer verilmiştir. Kölelik ortadan kaldırılmıştır. Putperestliğe son verilmiştir. 

18. Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.

 • CevapAnadolu’da kurulan bu beylikler, Türkleşme olgusunun yayılmasını sağlamışlar ve Türklerin daha geniş topraklara yayılmasında önemli bir adım olmuşlardır. Türkleşme aşamasında, fethedilen bu toprakların isimleri Türkçe isimlerle değiştirilmiştir. İslamiyetin kabulünün ardından, bu medeniyetin kültür özelliklerinin yayılmasında etkin bir aracı oldular.

Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.

Siyasi: Devleti yönetenler han, hakan gibi ünvanların yanında halife sultan gibi ünvanlar da almaya başladılar. İslamiyet adına fetihler yapan Türkler İslamiyet’i bayrağını bir çok yerde dalgalandırdılar.

Sosyal: Türkler namaz kılmaya,  kılık kıyafetini değiştirmeye, kız alıp vermede düğünlerde geleneklerini İslam’a göre ayarlamaya başladılar. Hukuk kurallarının yanında Şer’i hukuku da kullandılar.

Kültürel: Arap harflerini, arap edebiyatını almaya kullanmaya başladılar.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?
A) Yerleşik hayata geçmeleri B) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları D) Mani dinini benimsemeleri

 • Cevap: C

21. Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir.
Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?
A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması
B) Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi
C) Ekonomik hayatın canlanması
D) Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi

 • Cevap: A

22. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.
I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.
II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.
III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.
ilk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve III D) Yalnız III

 • Cevap: C

23. “Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”
Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur. B) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.
C) Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur. D) İpek Yolu önemini kaybetmiştir.

 • Cevap: B

24. I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî II. Hacı Bektaşı Veli III. Firdevsî
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve

 • Cevap: B

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

25. Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.
Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?
A) Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek
B) Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak
C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek
D) Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak

 • Cevap: C

26. “Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”
Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu
B) Çin’de yeterince verimli toprak olmaması
C) Eski vatanlarını bırakmak istememeleri
D) Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak

 • Cevap: A

27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
A) Otlakların yetersizliği B) Boylar arası mücadele
C) Dünyayı fethetme arzusu D) Çin entrikaları

 • Cevap: A

28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?
A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Selçuklular D) Uygurlar

 • Cevap: D

29. Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.
Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur.
B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.
C) Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
D) Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.

 • Cevap: B

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Tarihe Yolculuk Sayfa 100, 101 ,102, 103 Tarihe Yolculuk Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

26 yorum yazılmış “6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101”

 1. Arkadaşlar zaten Türkiye nin kendisi yarım ada bu yüzden en büyük yarım ada haritadaki Türkiye haritası iyi dersler

 2. Sağol gerçekten yardımcı oldu teşekkürler sende olmasan senene ölecektik hoca duymasın kopyaaa⊙﹏⊙

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir